Teoretisk grund/metod

Jag använder mig inte av någon speciell metod, för mig är förhållningssättet det grundläggande. Detta bygger på flera olika teorier:

Fenomenologi – skillnaden mellan observation och tolkning.
Tolkning är central i kommunikationen mellan människor. Vi sitter alla med en egen bild av det som sker, och det är helt grundläggande att allas bild av verkligheten synliggörs. Detta är också berikande, eftersom vi då får flera olika perspektiv på verkligheten. Först när allas olika ”versioner” av den aktuella frågeställningen blivit synlig, kan vi gå vidare och skapa en gemensam bild.

Systemiskt synsätt och fältteori
Innebär kortfattat att allt hänger samman. Alla handlingar blir begripliga och meningsfulla när man ställer dem i relation till sitt sammanhang. Relationer är centralt, både mellanmänskliga och till organisationen, gruppen eller vad det nu månde vara för yttre sammanhang. Systemen består förenklat av krafter och motkrafter som strävar efter jämvikt, vilket kan kallas självorganisering. Detta gäller mellan individer, grupper och organisationer. Även kroppen är ett system, där de olika delarna står i relation till varandra.
Att ha ett systemiskt synsätt, innebär att vi alla är ansvariga för det som sker, men det är inte en enskild person som kan pekas ut. Det är när relationerna förändras som gruppen/organisationen förändras.

Existentialism
Varje människa föds in i ett öde, och har innanför den ramen sitt fria val. Vi skapar vår egen mening. Valet ger ångest, en naturlig del av människans varande. För mig är det viktigt att jobba med hur vi förhåller oss till våra begränsningar, inte minst dem vi har som biologiska varelser.

Medvetenhet – acceptans
Det som i dag ofta kallas mindfulness, är något jag arbetat med som fysioterapeut under många år, och märker att detta förhållningssätt är applicerbart även i grupp – och organisationssammanhang. Att öva sig att medvetet och värderingsfritt förhålla sig till det som sker. Acceptera det som sker här och nu. Genom detta kan förändring ske utan att jag behöver agera.

Basal kroppskännedom är en metod för självkännedom via kroppen. Den vilar teoretiskt på ovanstående grund. För mer information, se www.ibk.nu